ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 

Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: .......................................................................................................................

 

Bydlisko: ......................................................................................................................................

týmto odvolávam svoj súhlas, ktorý som poskytol/a RICOM gas s. r. o.,

Obchodno-výstavný objekt E, Devínska Nová Ves 7468, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07, IČO: 55 030 106, na spracúvanie mojich osobných údajov na nasledovný účel:

 

..............................................................................................................................................

 

..............................................................................................................................................

 

Beriem na vedomie, že odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania mojich osobných údajov prevádzkovateľom pred týmto odvolaním.

 

V .........................., dňa ...............................................................

 

 

Podpis dotknutej osoby

Uživatelské menu 

Přihlásit se

Adresa

RICOM gas s.r.o.
Devínska Nová Ves 7468
841 07 Bratislava

IČO: 55 030 106
DIČ: SK2121845077
IČ DPH: SK2121845077