ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY TÝKAJÚCA SA JEJ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Žiadosť dotknutej osoby týkajúca sa jej osobných údajov

 

Dolu podpísaný/-á Meno a priezvisko: .........................................................................

 

Bydlisko: ........................................................................................................................

 

týmto žiadam RICOM gas s. r. o., Obchodno-výstavný objekt E, Devínska Nová Ves 7468, Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07, IČO: 55 030 106 /začiarknite o čo žiadate/

prístup k mojim osobným údajom (na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní Vašich osobných údajov);

opravu mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti opravíme alebo doplníme nesprávne alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré spracúvame);

vymazanie mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti vymažeme Vaše osobné údaje, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);

obmedzenie spracúvania mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti budeme Vaše osobné údaje len uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme, pokiaľ sú splnené zákonné podmienky);

prenos mojich osobných údajov (na základe Vašej žiadosti Vám poskytneme Vaše osobné údaje v elektronickej forme ako súbor XML).

Žiadam o poskytnutie oznámenia o spôsobe vybavenia žiadosti týmto spôsobom:

rovnakým spôsobom, ako podávam túto žiadosť;

iným spôsobom: ......................................................

Poučenie: Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu najneskôr do jedného mesiaca. Túto lehotu môžeme predĺžiť o ďalšie dva mesiace, o čom Vás budeme informovať. Pokiaľ Vašu žiadosť nevybavíme v tejto lehote, môžete podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov SR a žiadať o nápravu na súde. Oznámenie o spôsobe vybavenia žiadosti Vám poskytneme rovnakým spôsobom, akým bola podaná žiadosť, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob. Vašu žiadosť vybavujeme bezplatne. Pri opakovanej zjavne neopodstatnenej alebo neprimeranej žiadosti môžeme požadovať primeraný administratívny poplatok alebo odmietnuť konať.

 

V .........................., dňa ....................

 

Podpis dotknutej osoby : ...........................................

Uživatelské menu 

Přihlásit se

Adresa

RICOM gas s.r.o.
Devínska Nová Ves 7468
841 07 Bratislava

IČO: 55 030 106
DIČ: SK2121845077
IČ DPH: SK2121845077