VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

 

Všeobecné obchodné podmienky obchodnej spoločnosti

RICOM gas s.r.o., so sídlom: Obchodno-výstavný objekt E, Devínska Nová Ves 7468, Bratislava - mestská čásť Devínská Nová Ves 841 07, IČO: 55 030 106, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 164911/B.

pre internetový predaj a Rámcové zmluvy

1. Všeobecné ustanovenia

 

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) definujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je:

RICOM gas s.r.o., so sídlom: Obchodno-výstavný objekt E, Devínska Nová Ves 7468, Bratislava - mestská čásť Devínská Nová Ves 841 07, IČO: 55 030 106, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 164911/B, (ďalej len: „predávajúci“)

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru

 

a kupujúcim, ktorým je ako koncový zákazník fyzická osoba nepodnikateľ, fyzická osoba podnikateľa a právnická osoba podnikateľa. V takomto prípade sa medzi zmluvnými stranami uzatvára (Kúpna zmluva podľa § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka. (ďalej len: „zákazník“ alebo „ kupujúci“) V prípade zákazníka – nepodnikateľa, ktorý zároveň nie je spotrebiteľom, ako aj v prípade zákazníka – podnikateľa sa medzi zmluvnými stranami uzatvára Kúpna zmluva podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka. Kúpna zmluva v zmysle tohto bodu VZP sa ďalej v týchto VZP označuje ako „Zmluva“.

1.2. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Práva a povinnosti podľa VOP sú pre zmluvné strany záväzné a priamo sa použijú pre zmluvný vzťah založený Zmluvou, alebo vzťah medzi zákazníkom, alebo obejdnávateľom z e-predaja (predaja prostredníctvom webovej stránky www.ricomgas.cz). V prípade rozporu medzi Zmluvou a VOP majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

1.3. Predmetom dodávky sú komponenty pre kominové systémy (veľkoobechod/ maloobchod) bližšie špecifikovaný predaj je definovaný v záväznej objednávke, (ďalej len: „e-predaj“ a ,, objednávka“ ) ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.

2. Uzatvorenie a vznik Zmluvy

 

2.1. Všetky produkty ktoré sú obsahom na webovej stránke www.ricomgas.sk majú, len informatívny charakter a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu so zákazníkom, alebo kupujúcim.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare vrátane cien jednotlivých tovarov. Ceny tovaru sú bez dane z pridanej hodnoty, vrátane všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru sú platné, pokiaľ sú zobrazené vo webovom rozhraní obchodu. Toto ustanovenie neobmedzuje možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu sú platné len v prípadoch, keď je tovar dodaný v rámci územia Slovenskej republiky, pri zasielaní do iných krajín je cena za dopravu uvedená v zálohovej faktúre každého jednotlivého obchodného prípadu. Predávajúci si vyhradzuje právo, aktualizovať ceny dopravy súvisiace s aktualizáciou cien prepravcu.

2.4. Pre objednanie tovaru kupujúci vyplní objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

a) objednanom tovare (objednaný tovar kupujúci "vloží" do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),

b) spôsob úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe dodania objednaného tovaru a

c) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len "objednávka").

2.5. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a zmeniť údaje, ktoré kupujúci zadal do objednávky, a to s ohľadom na schopnosť kupujúceho odhaliť a opraviť chyby, ku ktorým došlo pri zadávaní údajov do objednávky. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "odoslať objednávku". Údaje uvedené v objednávke považuje predávajúci za správne. Ihneď po prijatí objednávky predávajúci potvrdí toto prijatie kupujúcemu e-mailom na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len "e-mailová adresa kupujúceho").

2.6. V závislosti od povahy objednávky (množstva tovaru, kúpnej ceny, odhadovaných nákladov na dopravu) je predávajúci vždy oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (písomne, formou elektronickej komunikácie – emailom, alebo telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením akceptácie objednávky, ktorú predávajúci zašle kupujúcemu na e-mailovú adresu uvedenú v registrácii, alebo objednávke.

2.8. Kupujúci súhlasí s tým, že pri uzatváraní kúpnej zmluvy použije komunikačné prostriedky na diaľku. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov diaľkovej komunikácie v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory), znáša kupujúci sám a tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

3.1. Cenou Predmetu dodávky sa rozumie cena dohodnutá v Zmluve vrátane DPH (ďalej ako „Cena“).

3.2. Zákazník sa zaväzuje uhradiť Cenu Predmetu objednávky nasledovne:

a) v hotovosti na dobierku na miesto určené kupujúcim v objednávke

b) v hotovosti v sklade predávajúceho

c) bezhotovostne na účet predávajúceho IBAN: SK06 1100 0000 0029 4213 9988, vedenom v Tatra banka, a.s. ( ďalej len : ,,účet predávajúceho“)

3.3. V prípade bezhotovostnej platby je povinný kupujúci uviesť variabilný symbol platby. Predávajúci si vyhradzuje právo v prípade dodania tovaru odoslaním na adresu určenú kupujúcim, na platbu vopred v plnej výške objednávky.

3.4. V prípade platby v hotovosti, alebo platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prebratí tovaru.

3.5. V prípade, ak nastanú dôvody na poskytnutie zľavy v prospech kupujúceho, nie je možné jednotlivé zľavy navzájom kombinovať.

3.6. V prípade, ak nastanú zákonné dôvody na povinnosť predávajúceho vystaviť faktúru, ako daňový doklad, faktúra bude odoslaná predávajúcim dodatočne po uhradení celej kúpnej ceny.

4. Dodacie podmienky

 

4.1. Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi Predmet dodávky až po úplnom uhradení ceny.

4.2. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý, na základe požiadavky kupujúceho, zodpovednosť za riziko a dodatočné náklady znáša kupujúci.

4.3. Pri prevzatí tovaru, je povinný kupujúci skontrolovať stav neporušiteľnosti obalu a v prípade, akýchkoľvek vád tovaru je kupujúci túto vadu povinný neodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade evidentnej vady obalu dodávky, je oprávnený kupujúci takúto dodávku od prepravcu neprebrať.

4.4. V prípade, že kupujúci po tom, čo porušil svoju povinnosť prevziať dodávku od predávajúceho v Termíne dodávky, oznámi predávajúcemu, že má záujem dodatočne prevziať Predmet dodávky, je predávajúci oprávnený dohodnúť sa s kupujúcim na termíne dodatočného prevzatia Predmetu dodávky (ďalej ako „Termín dodatočného prevzatia“). V takom prípade je však kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu s dodatočným prevzatím Predmetu dodania vznikli.

5. Vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody

 

5.1. Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k Predmetu dodávky až po úplnom uhradení Ceny predávajúcemu a to momentom faktického prevzatia Predmetu dodávky od predávajúceho.

5.2. Nebezpečenstvo škody na Predmete dodávky prechádza na kupujúceho splnením záväzku predávajúceho dodať Predmet dodávky zákazníkovi v zmysle bodu 4. týchto VOP bez ohľadu na prípadné neskoršie dodatočné faktické prevzatie Predmetu dodávky kupujúcim.

6. Zodpovednosť za vady

 

6.1. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu Predmet dodávky v rozsahu a kvalite v zmysle objednávky, inak v obvyklom rozsahu a kvalite.

6.2. Predávajúci zodpovedá za vady Predmetu dodávky, ktoré má Predmet dodávky v čase jeho dodania kupujúcemu v zmysle bodu 4. týchto VZP a ktoré sa na Predmete dodávky vyskytnú počas záručnej doby.

6.3. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Predmetu dodávky zákazníkom v zmysle bodu 4. týchto VOP. Trvanie záručnej doby je podmienené zo strany predávajúceho dodržiavaním pokynov a zásad používania uvedených v manuáli, ktorý sa nachádza na webovej stránke www.ricomgas.sk .

6.4. Kupujúci je povinný reklamovať mechanické alebo inak viditeľné poškodenie Predmetu dodávky, ktoré sú zrejmé už pri prevzatí Predmetu dodávky.

6.5. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za to, že tovar nemá pri prevzatí vady. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim:

a) tovar má vlastnosti na ktorých sa zmluvné strany dohodli, a ak nedošlo k inej dohode, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a reklamu, ktorú tovaru predávajúci robí

b) tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci uviedol pre jeho použitie alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa

c) tovar zodpovedá kvalite alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohy, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo modelu,

d) tovar je v primeranom množstve, miere alebo hmotnosti a

e) tovar spĺňa požiadavky právnych predpisov.

6.6. Dodávateľ nezodpovedá za vady Predmetu dodávky, ktoré vznikli po jeho odovzdaní zákazníkovi v zmysle bodu 4. týchto VOP a ktoré nemožno považovať za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka, pričom takýmito vadami sú najmä:

a) vady spôsobené tým alebo v dôsledku toho, že Predmet dodávky alebo jeho časť boli upravované, opravované alebo pozmeňované kupujúcim alebo treťou osobou,

b) vady spôsobené akýmkoľvek iným neodborným a/alebo neoprávneným zásahom, neodbornou a/alebo neoprávnenou manipuláciou alebo nedostatočnou údržbou,

c) vady, ktoré vznikli nesprávnym a/alebo nedovoleným a/alebo nešetrným spôsobom používania a/alebo používaním v rozpore s účelom použitia,

d) vady, ktoré sú vzhľadom na prírodný charakter materiálu, z ktorého je Predmet dodávky vyrobený, prejavom prirodzených vlastností tohto materiálu a nemožno ich považovať za vady Predmetu dodávky (najmä zmena farebnosti, jemné trhliny a iné štrukturálne zmeny a pod.),

e) vady, ktoré vznikli mechanickým poškodením alebo poškodením spôsobeným chemickými vplyvmi alebo bežným opotrebovaním,

f) vady, ktoré vznikli v dôsledku vonkajšej udalosti, ktorú nespôsobil predávajúci,

g) vady, o ktorých kupujúci v čase prevzatia Predmetu dodávky vedel alebo musel vedieť a bez zbytočného odkladu si neuplatnil u dodávateľa nároky zo zodpovednosti za vady.

7. Užívateľský účet

 

7.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke www.ricomgas.sk má kupujúci prístup k svojmu užívateľskému rozhraniu. Z jeho užívateľského rozhrania si môže kupujúci objednať tovar (ďalej len "užívateľský účet"). Ak to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže si kupujúci objednať tovar bez registrácie aj priamo z webového rozhrania obchodu

7.2. Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný poskytnúť všetky údaje správne a pravdivo. Kupujúci je povinný aktualizovať údaje uvedené v užívateľskom účte pri akejkoľvek ich zmene. Údaje poskytnuté kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru považuje predávajúci za správne.

7.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných na prístup k svojmu užívateľskému účtu.

7.4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť používanie svojho užívateľského účtu tretím osobám.

7.5. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, ak kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane všeobecných obchodných podmienok).

7.6. Kupujúci berie na vedomie že užívateľský účet nemusí byť k dispozícii nepretržite, najmä pokiaľ ide o nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru predávajúceho alebo nevyhnutnú údržbu hardvéru a softvéru tretích osôb.

8. Reklamácia

 

8.1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie práva kupujúceho zo zodpovednosti za vady Predmetu dodávky.

8.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje reklamačný poriadok predávajúceho obsiahnutý v tomto článku VOP. Kupujúci bol riadne oboznámený s reklamačným poriadkom a informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie, vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej ako „zákon o ochrane spotrebiteľa“), v čase pred uzavretím Zmluvy tak, že sa riadne oboznámil so znením týchto VOP, čo Akceptáciou potvrdzuje. Tieto VZP obsahujúce reklamačný poriadok sú prístupné v rámci webovej stránky predávajúceho, ako súčasť VOP.

8.3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho bez zbytočného odkladu po tom, čo zistil vadu Predmetu dodávky, najneskôr však do uplynutia záručnej doby, inak jeho právo zo zodpovednosti za vady Predmetu dodávky zaniká. Reklamáciu možno uplatniť elektronickou poštou na emailovej adrese Predávajúceho uvedenej v článku 1.

8.4. Kupujúci pri uplatnení reklamácie uvedie najmä:

a) svoje identifikačné a kontaktné údaje (okrem iného aj adresu trvalého pobytu, kontaktnú adresu, telefónne číslo a emailovú adresu),

b) svoje identifikačné a kontaktné údaje ( obchodné meno, sídlo spoločnosti, IČO, osobu oprávnenú konať za spoločnosť, telefónne číslo a emailovú adresu)

c) číslo Objednávky, na základe ktorej bol dodaný Predmet dodávky, ktorý reklamuje,

d) označenie vady Predmet dodávky, vrátane presného, úplného a zrozumiteľného popisu tejto vady,

e) prípadne ďalšie potrebné údaje.

8.5. Predávajúci nezodpovedá za prípadné nesprávne údaje uvedené kupujúcim v ním uplatnenej reklamácii a za nemožnosť doručenia písomností na kupujúcim uvedenú adresu.

8.6. Za deň začatia reklamačného konania sa považuje deň, keď kupujúci uplatnil reklamáciu u predávajúceho, v prípade zaslania reklamácie počas víkendu alebo dňa pracovného pokoja alebo dňa kedy je štátom vyhlásená mimoriadna situácia z ktorej vyplývajú obmedzenia, pre ktoré nemôže predávajúci riadne reklamáciu vybavovať, sa považuje za deň začatia reklamačného konania najbližší pracovný deň, keď je reklamácia kupujúceho doručená predávajúcemu v súlade s VOP. V prípade, ak uplatnená reklamácia neobsahuje všetky požadované údaje týchto VOP, reklamačné konanie začína až dňom doručenia všetkých požadovaných údajov. Ak kupujúci, ani na výzvu predávajúceho nedoplní chýbajúce údaje, reklamácia sa považuje za neopodstatnenú.

8.7. Potvrdenie o uplatnení reklamácie doručí predávajúci kupujúcemu najneskôr spolu s potvrdením o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

8.8. Predávajúci prešetrí uplatnenú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej riadnom uplatnení a rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie predávajúci vybaví reklamáciu najneskôr do 30 dní odo dňa začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu potvrdenie o vybavení reklamácie.

8.9. Kupujúci je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť pri riešení reklamácie, najmä podať presné a úplné informácie, predložiť všetky doklady preukazujúce skutkový stav, riadne a zrozumiteľne špecifikovať uplatňovaný nárok. Pokiaľ si to vyžaduje povaha reklamácie, je kupujúci povinný umožniť osobe poverenej predávajúcim na vybavenie reklamácie, aby sa mohla presvedčiť o oprávnenosti reklamácie.

8.10. Predávajúci má právo neuznať reklamáciu, najmä ak:

a) predmetom reklamácie je vada, za ktorú predávajúci nezodpovedá

b) kupujúci neuplatnil reklamáciu v lehote podľa bodu 8.3 týchto VZP,

c) aj napriek výzve predávajúceho kupujúci nedoplnil chýbajúce údaje alebo neposkytol súčinnosť potrebnú na vybavenie reklamácie,

d) reklamácia je zjavne nedôvodná vzhľadom na riadne dodanie Predmetu dodávky v súlade so Zmluvou.

8.11. V prípade, ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu, alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, má kupujúci právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, príp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ktorý je dostupný na jeho webovej stránke. Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Ustanovenia tohto článku 9 a Prílohy 1 týchto VOP sa aplikujú na právny vzťah medzi dodávateľom a fyzickou osobou, ktorá v súvislosti so Zmluvou poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje (ďalej ako „dotknutá osoba“).

9.2. Pri objednávaní Predmetu dodávky dotknutá osoba poskytne predávajúcemu svoje osobné údaje v rozsahu podľa bodu 2.4 (a) týchto VOP (ďalej ako „osobné údaje“).

9.3. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť predávajúcemu správne, pravdivé a presné osobné údaje. Za správnosť, pravdivosť a presnosť poskytnutých osobných údajov zodpovedá v plnom rozsahu dotknutá osoba.

9.4. Pri spracúvaní osobných údajov predávajúci postupuje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 10/16 o ochrane údajov) (ďalej ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „zákon o ochrane osobných údajov“).

9.5. Bližšie podrobnosti týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov predávajúcim, vrátane splnenia informačných povinností predávajúceho v zmysle nariadenia GDRP, sú obsiahnuté v Prílohe 1 týchto VZP – Ochrana osobných údajov.

10. Záverečné ustanovenia

10.1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť voči kupujúcim momentom uzavretia Zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť momentom jej uzavretia a týmto momentom je pre zmluvné strany právne záväzná. Zmluva a tieto VOP sú záväzné aj pre právnych nástupcov zmluvných strán. Každé ustanovenie Zmluvy a týchto VOP sa, pokiaľ je to možné, interpretuje tak, aby bolo platné a účinné podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Pokiaľ by však niektoré ustanovenie Zmluvy alebo VOP bolo podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky nevymožiteľné alebo neplatné, nebude tým dotknutá platnosť alebo vymožiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo VOP, ktoré budú i naďalej záväzné a v plnom rozsahu platné a účinné.

10.2. Akceptáciou kupujúci potvrdil, že sa pred uzavretím Zmluvy s týmito VOP riadne oboznámil, prečítal si ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

10.3. Za písomnú formu komunikácie zmluvných strán sa v zmysle týchto VOP rozumie aj komunikácia prostredníctvom elektronickej pošty – emailových správ zasielaných zmluvnými stranami z/na určené emailové adresy. Určenými emailovými adresami sa rozumejú emailová adresa dodávateľa uvedená v článku 1 týchto VOP a/alebo v Objednávkovom formulári a emailová adresa zákazníka uvedená v Objednávkovom formulári. Písomnosť doručovaná elektronickou poštou sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane nasledujúci pracovný deň od jej odoslania ak nie je v osobitných prípadoch uvedených vo VOP inak. V prípade doručovania písomnosti zasielanej druhej zmluvnej strane formou poštovej zásielky sa uvedené vykonáva na adresu sídla dodávateľa uvedenú v článku 1 týchto VOP a na poslednú dodávateľovi známu adresu zákazníka. V prípade, že sa písomnosť doručovaná poštou vráti odosielateľovi späť ako nedoručená, písomnosť sa považuje za riadne doručenú dňom vrátenia zásielky.

10.4. Kupujúci nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho postúpiť akékoľvek práva, pohľadávky alebo záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.

10.5. Právny vzťah založený Zmluvou a týmito VOP sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Spory zo Zmluvy, vrátane sporov týkajúcich sa jej uzavretia a platnosti, patria do právomoci súdov Slovenskej republiky. Na vzťahy neupravené Zmluvou a týmito VOP sa v prípade:

a) kupujúceho – spotrebiteľa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa,

b) kupujúceho – nepodnikateľa, ktorý zároveň nie je spotrebiteľom, a zákazníka – podnikateľa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.6. Na právne vzťahy založené Zmluvou a týmito VZP nemožno aplikovať všeobecné zmluvné/obchodné podmienky zákazníka ani akékoľvek iné všeobecné zmluvné/obchodné podmienky, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

10.7. Zmluva zaniká splnením všetkých záväzkov zmluvných strán, písomnou dohodou, alebo odstúpením od zmluvy písomnou formou.

10.8. Zmluvné strany považujú informácie a jednania vyplývajúce z činnosti zmluvných strán

podľa tejto zmluvy za dôverné.

10.9. Súčasťou týchto VZP sú nasledovné prílohy:

a) Príloha 1 – Ochrana osobných údajov

b) Príloha 2 - Informácie podľa zákona č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu v znení neskorších predpisov.

VOP sú platné ku dňu 23.01.2023

Uživatelské menu 

Přihlásit se

Adresa

RICOM gas s.r.o.
Devínska Nová Ves 7468
841 07 Bratislava

IČO: 55 030 106
DIČ: SK2121845077
IČ DPH: SK2121845077